Announcement

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแอฟริกานานาชาติประเทศซูดาน
ประจำปีการศึกษา 2562 / 2563

ขั้นตอนการขอยื่นรับวีซ่าสำหรับนักเรียน(ซูดาน) และขอรับรองเอกสาร

 1. เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง(Passport) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • หลักฐาน หรือ เอกสารตอบรับเป็น นศ. จาก สถาบันการศึกษา (ดูตัวอย่างวิธีการได้มาในหัวข้อ ขั้นตอนเตรียมเอกสาร)
 • กรอกแบบฟอร์มขอยื่นรับวีซ่า สามารถ download ได้ที่ หน้า Visa Services
 • ค่าธรรมเนียม 1,890 บาท

 1. เอกสารในการขอรับรองประทับตรา(สำหรับนักศึกษาใหม่)

 • กรณีจบ ศาสนาชั้นซานาวีย์
  • ชาฮาดะฮ์ จบฉบับจริง (พร้อมประทับตรารับรองจาก กรมการกงสุล)
  • ใบคะแนน ฉบับจริง (พร้อมประทับตรารับรองจาก กรมการกงสุล)
  • หากกรณีที่ใบ ชาฮาดะฮ์และใบคะแนน เป็นภาษาอาราบิค ให้ไปขอรับรองพร้อมแนบฉบับแปล จากสำนักจุฬาราชมนตรี แล้วนำไปรับรองที่กรมการกงสุลต่อไป
 • กรณีใช้ ปพ.1 และ ปพ.2 (ชั้น ม.6 )
  • ประกาศนียบัตร(ปพ.1) พร้อม ใบรับรอง คะแนน เกรด (ปพ.2 ) ฉบับจริง (พร้อมประทับตรารับรองจาก กรมการกงสุล)
  • หากในกรณีที่ เอกสารเป็นภาษาไทย ให้ น.ศ ขอออกฉบับภาษาอังกฤษจากสถาบันที่จบมา หรือ นำไปแปลเป็นฉบับภาษาอังกฤษ แล้วนำไปขอรับรองจาก กรมการกงสุล
  • ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารของทางสถานทูต 840 บาท / 1 ฉบับ กรณีค่าธรรมเนียมของหน่วยงานอื่นให้นักศึกษาสอบถามโดยตรงจากหน่วยงานนั้นๆ

 

 

หมายเหตุ สถานทูตจะไม่รับรองเอกสารใดๆทั้งสิ้น หากไม่มีตรารับรองจาก กรมการกงสุลและแนะนำให้นักศึกษาอย่านำเอกสารฉบับจริงไปเคลือบพลาสติกใสเพราะจะทำให้ประทับตราลงในเอกสารไม่ได้